ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Melyek kiterjednek a Lánybúcsúdekor (továbbiakban Szolgáltató) által nyújtott szolgáltatásokra, rendezik a felek között létrejött szerződés megkötésének rendjét, a szolgáltatás tartalmának és teljesítésének meghatározását, továbbá a szerződés módosításának és megszűnésének eseteit. A Szolgáltató a Megrendelő számára a szerződésben meghatározott szolgáltatásokat biztosítja. A Megrendelő a Szolgáltatóval kötött szerződés vagy az elküldött megrendelésével elfogadja jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Az ÁSZF-ben foglaltaktól a Megrendelő és Szolgáltató közös megállapodással írásban eltérhetnek. Amennyiben Megrendelő és Szolgáltató jogviszonyára irányadó szerződés másképp nem rendelkezik, annyiban az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni akkor is, ha arra a szerződés kifejezetten nem utal. Ha Szolgáltató és Megrendelő között létrejött egyedi szerződés és az ÁSZF között ellentmondás van, úgy az egyedi szerződés rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

Jelen ÁSZF hatályos 2019. február 16. napjától visszavonásig, ill. módosításig. Az ÁSZF későbbi módosításaival bevezetett rendelkezések a módosított ÁSZF-nek a Szolgáltató honlapján való közzétételétől számított 15. napon lépnek hatályba.

Felek egyöntetűen elfogadják, hogy mind a papír alapú, mind az elektronikus levelezést (e-mail) elfogadják az értesítések hivatalos formájának: megrendelés, visszaigazolás, lemondás, jóváhagyás, megrendelés módosítás stb. eseteiben. Az így közvetített információk tárolása mindkét fél felelőssége.

 

1. SZERZŐDŐ FELEK

1.1 Szolgáltató: Lánybúcsúdekor (továbbiakban Szolgáltató)

Képviseli: Kuti Dóra e. v.
Cím: 1162 Budapest, János utca 77.
Adószám: 67907210-1-42
Nyilvántartási szám: 50932382
Bankszámlaszám: 11600006-00000001-97580697
E-mail: info@lanybucsudekor.hu
Web: www.lanybucsudekor.hu

1.2 Megrendelő

Az a természetes, jogi, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező személy vagy szervezet, aki a gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén belüli célból igénybe veszi a Szolgáltató szolgáltatásait. Értesítési /e-mail címnek tekintik a felek a Szolgáltató tekintetében – amennyiben az adott szerződés vagy megrendelés mást nem tartalmaz – a jelen ÁSZF-ben megjelölt értesítési címet/e-mail címet, Megrendelő tekintetében pedig az adott szerződésben, megrendelésen megjelölt értesítési/e-mail címet.

 

2. SZOLGÁLTATÁSOK

A jelen Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató szolgáltatásaira általánosan irányadók. A Lánybúcsúdekor szolgáltatásai az alábbiak:

– Lánybúcsús nyomtatott anyagok tervezése és kivitelezése (oklevél, különféle feladatlapok és játékok)

– Lánybúcsús szelfikeret tervezése

– Igény esetén arculattervezés, grafikai tervezés, kiadványtervezés

A Szolgáltató munkanapokon 10.00-18.00 óráig vállalja az alkotótevékenységet.

 

3. SZERZŐDÉSKÖTÉS FOLYAMATA, TELJESÍTÉS

Szolgáltató az alábbiakban ad részletes tájékoztatást a szolgáltatások tartalmáról, a szerződéskötés menetéről, a felek közötti egyeztetés módjáról, feltételeiről, a teljesítésről, a mennyiségi és minőségi átvételről, valamint a szerzői jogokra vonatkozó kikötésekről.

3.1. A termék előkészítése

A Szolgáltató és a Megrendelő között az adott szerződés érvényesen létrejön, ha a Megrendelő a Szolgáltató számára e-mailben elküldi a megrendelését (választott emléklap-szett kódszámát, a menyasszony nevét, és a lánybúcsú időpontját).

Az alap szolgáltatás ára emléklapszett esetében 8 000 forint (postai feladás igénylése esetén 9 500 forint), szelfikeret esetében 18 000 forint. Az alap emléklap-szett 8 db nyomtatott lapot tartalmaz (7 db lap A4-es méretű, az „idézés” pedig kisebb, szettenként eltérő, fekvő grafika esetén 15 cm széles, álló grafika esetén 15 cm magas, a meghívó pedig nem kerül nyomtatásra, jpg formátumban kapja meg a megrendelő), ennél több lap igénylése vagy teljesen egyedi grafika elkészítésének díja ettől több, amiben a Megrendelő és a Szolgáltató írásban megállapodik. A Megrendelő az ajánlat elfogadásáról vagy elutasításáról értesíti a Szolgáltatót elektronikus úton. A szerződés megkötésének feltétele, hogy a Megrendelő azonosítsa személyét, lakcímét. A szolgáltatás teljesítési határideje az emléklapszett esetén 3 munkanap (ez a postai feladáshoz szükséges időt nem tartalmazza, elsőbbségi küldeménynél a Megrendelő a feladástól számítva 1-2 munkanap alatt kapja kézhez a terméket magyarországi cím esetén, külföldi cím esetén azonban ez országtól függően több hét is lehet), szelfikeret esetében pedig 5 munkanap.

A Megrendelőnek Budapesten lehetősége van előzetes időpont egyeztetés után, még a megrendelés előtt is a termékből mintát megtekinteni. A minta kizárólag a papír, illetve a szelfikeret anyagára vonatkozik, és nem a grafikára.

3.2. A termék elkészítésének folyamata

3.2.1.  Igények pontosítása

Ha a Megrendelő a weboldalon kínált termékek szövegezésétől vagy grafikájától eltérni kíván, akkor az új szövegezést és a grafikai igényeket a Szolgáltató részére elküldi. Teljesen egyedi emléklapszett, szelfikeret rendelése esetén a Megrendelő felelős azért, hogy az általa kért anyag törvényes legyen, ne ütközzön se jogszabályba, sem jó erkölcsbe és semmiféle szerzői, iparjogvédelmi vagy külön nem nevesített jogot ne sértsen; ezeket a paramétereket Szolgáltató nem köteles vizsgálni. Az információk hiányossága miatti késedelemért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

3.2.2. Tervezés

Teljesen egyedi, a weboldalon kínálttól eltérő emléklapszett, szelfikeret rendelése esetén a Szolgáltató egy előzetes tervet készít, melyet e-mailben küld el a Megrendelő számára. A Megrendelő ezután kérheti a terv további módosítását, vagy jóvá is hagyhatja, ami alapján elkészülnek a további grafikák.

Amennyiben a Megrendelő az első körben készített tervet nem fogadja el, a Szolgáltató maximum 2 módosított grafikai tervet dolgoz ki. Ilyennek minősül minden olyan szöveges vagy grafikai módosítás, mely az eredeti vázlatot, layout-ot alapjában megváltoztatja. Abban az esetben, ha a felkínált tervekből nem sikerül a Megrendelőnek választania, a Szolgáltató további tervezési díj ellenében (az egyedi tervezési díj 10%-a), további terveket készít. Ennek feltétele az elképzelések pontosítása.

A  Megrendelőtől kapott anyag esetén Megrendelő szavatol azért, hogy a Szolgáltató által létrehozott anyag harmadik személyek jogát nem sérti, nem sért személyiségi jogokat és maradéktalanul megfelel a hatályos magyar jogszabályoknak. A Szolgáltató a fentiek megsértéséből, mulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget.

Ha a munka megvalósításának a költsége a teljesítés során módosul (például a Megrendelő új kérésekkel áll elő, vagy előre nem látható költségek merülnek fel), a Szolgáltató köteles egy módosított ajánlatot készíteni, illetve a munkát felfüggeszteni annak visszaigazolásáig. A felmerült többletköltségek csak akkor érvényesíthetőek, ha ezen módosított árajánlatot a Megrendelő visszaigazolja.

3.2.3 A termék elfogadása

A Szolgáltató a megrendelt terméket (emléklapszettet vagy szelfikeretet) a Megrendelő jóváhagyása után küldi nyomdába.

3.3 Teljesítés

Az elkészült terméket a Szolgáltató a Megrendelőnek nyomtatott formában adja át. A grafikai fájl átadására nincs mód. Az átadás az emléklap-szett esetén történhet személyesen vagy postai úton, szelfikeret és táblácska-szett esetén csak személyesen, mert nem megfelelő szállítás során megsérülhetnek, ezért postai feladásra vagy futárszolgálat igénybevételére nincs lehetőség.

Az átadást követően a Megrendelő minőségi kifogást csak a teljesítéstől számított 5 napos jogvesztő határidőn belül támaszthat. Amennyiben a megadott határidőn belül kifogás nem érkezik, a teljesítést szerződésszerűen megtörténtnek kell tekinteni. Az elkészített munka mennyiségi ellenőrzését a Megrendelő az átadáskor végzi el és esetleges mennyiségi kifogásait köteles azonnal, az átadással egyidejűleg jelezni a Szolgáltató felé. Jóváhagyás esetén a Szolgáltató a Megrendelőnek számlát állít ki, melyet a Megrendelő készpénzben vagy átutalással egyenlíthet ki. Az átutalásos fizetés az emléklapszett esetében a termék kézhezvételétől számítva 5 napos fizetési határidővel történik, a szelfikeretet és a party tábla-szettet pedig az átvételkor készpénzben, vagy előre utalással lehet kifizetni. Az elkészült grafikai munka digitális állományát a Szolgáltató nem őrzi meg.

 

4. FIZETÉS

A Szolgáltatási díjat a Megrendelő a termék átvételekor készpénzben vagy banki átutalás esetén előre utalással köteles a Szolgáltatónak megfizetni.

A számla megfizetését a felek akkor tekintik teljesítettnek, amikor az összeg a jogosult bankszámláján jóváírásra kerül.

A Szolgáltató által gyártott termékek a számla kiegyenlítéséig a Szolgáltató tulajdonát képezik, a Megrendelő ezekre jogot nem formálhat függetlenül attól, hogy az átadás előtte már megtörtént. A díj magában foglalja a megrendelés szerinti termék vételárát, a munkához kapcsolódó és a megrendelés szerinti felhasználási jogok ellenértékét és a megrendelés teljesítése során nyújtott egyéb szolgáltatások díját és költségét.

Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató egymástól függetlenül:

Jelen ÁSZF hatálybalépésekor a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamatnak gazdálkodó szervezet kötelezett esetén 7%-kal növelt összege,

az irányadó fizetési határidőt több mint 30 nappal meghaladó fizetési késedelem esetén azonnali hatállyal felmondhatja a megrendelést és elállhat a már leadott megrendelések teljesítésétől.

Megrendelő fizetési késedelme a kapcsolódó teljesítési határidők meghosszabbodását eredményezi. A megadott fizetési határidőre történő nem teljesítés esetén, a követeléskezelés minden költsége az Megrendelőt terheli.

 

5. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani 15 napos határidő betartásával. A Szolgáltató a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-jét a honlapján teszi közzé.

Ha a felek között korábban létrejött, az ÁSZF bevezetőjében említett szerződést módosítani kívánják, vagy a Megrendelő újabb szolgáltatás megrendelésére irányuló ajánlatot tesz, akkor a Megrendelő a Szolgáltató részére e-mailben elküldi. A szerződés módosításának érvényes létrejöttéről – elfogadás esetén – a Szolgáltató visszaigazolást küld. A szerződés módosítása kizárólag írásban érvényes.

 

6. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

A felek között létrejött eseti szerződés a szerződésszerű teljesítéssel megszűnik. A felek között létrejött eseti szerződésteljesítés nélkül is megszűnhet:

  • a felek közös megegyezésével,
  • a Megrendelő elállásával vagy felmondásával,
  • a Szolgáltató felmondásával vagy elállásával.

Ha a Megrendelő a munka/termék elkészítését követően szubjektív okból nem veszi át a terméket, akkor a termék elkészítési díj 100%-át kell kifizetnie bánatpénzként, mivel a Szolgáltató szerződésszerűen teljesített.

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani (illetve attól elállni), ha a Megrendelő az alábbi tiltott magatartások bármelyikét tanúsítja:

Az elkészítendő terméken – törvénybe ütköző módon pornográf, iparvédelmi, illetve a szerzői jogokat vagy mások jó hírnevét, becsületét sértő, avagy a jó ízléssel össze nem egyeztethető anyagokat kíván elhelyezni, megjeleníteni.

Ha a megrendelő több, mint 30 napos fizetési késedelembe esett, és felhívásra sem rendezi tartozását.

Ha a megrendelő ellen csődeljárás, felszámolási eljárás indul, vagy végelszámolását határozza el.

Ha a Megrendelő egyéb súlyos szerződésszegést követ el.

A Szolgáltató azonnali hatályú felmondása/elállása esetén a Megrendelő köteles a Szolgáltató költségeit és kárát (beleértve az elmaradt hasznot is) megfizetni. Rendkívüli felmondás esetén a megrendeléseket a Szolgáltató nem köteles teljesíteni. Az ilyen megrendelések teljesítésétől a Szolgáltató írásban jogkövetkezmények nélkül elállhat.

A felek között létrejött szerződés bármely okból történő megszűnése, vagy felmondása – kivéve az elállás egyes eseteit – nem mentesíti a feleket a fennálló kötelezettségeik, vagy díjtartozásaik teljesítése alól.

A postai úton eljuttatott írásbeli közléseket a vonatkozó szerződésben vagy megrendelésben – eltérés esetén a megrendelés az irányadó – feltüntetett címre kell megküldeni ajánlott vagy tértivevényes küldeményként. A postai küldeményt a feladásától számított 3. munkanapon kézbesítettnek (közöltnek) kell tekinteni, függetlenül attól, hogy a posta esetlegesen nem kereste, elköltözött vagy bármilyen más jelzéssel küldi vissza küldeményt, a korábbi közlés azonban bizonyítható. Megrendelő az adataiban bekövetkezett minden változást és a szerződés teljesítése szempontjából lényeges egyéb változásokat köteles 15 napon belül írásban közölni Szolgáltatóval.

 

7. SZERZŐI JOGOK

Amennyiben az egyedi szerződések, vagy a jelen ÁSZF egyes szolgáltatásokra vonatkozó fejezete másként nem rendelkezik:

Szerzői jogok: a Szolgáltató által készített munkák, illetve a munkafolyamat bármely szakaszában bemutatott tervek szerzői jogi védelem alá tartoznak, ezek szerzői jogosultja kizárólag a Szolgáltató. A Szolgáltató a szerződés teljesítése során leszállított termék feletti tulajdonjogát az ellenérték teljes megfizetéséig fenntartja. Az egyes megrendelésekben szabályozott felhasználási vagy egyéb jogosultságokat a Megrendelő a szerződéses illetve vállalkozási díj teljes megfizetésével szerzi meg.

 

8. TITOKTARTÁS ÉS ADATVÉDELEM

Szerződő felek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott és a másik szerződő felet érintő minden titoknak minősülő információt, adatot vagy egyéb ismeretet kötelesek megőrizni és gondoskodni arról, hogy a titokhoz illetéktelen harmadik személy ne férhessen hozzá. A titoktartási kötelezettség szerződő feleket a szerződés megszűnése után is terheli.

Szerződő felek a szerződés teljesítés során birtokukba jutott és a másik szerződő felet illető szerzői jogi, iparjogvédelmi vagy a Ptk. jogszabályi védelmét élvező alkotáshoz fűződő jogokat maximálisan tiszteletben tartják.

A Szolgáltató a Megrendelő adatait harmadik személynek nem adja át.

 

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Szerződő Felek a szerződés teljesítése során hatékonyan, szorosan együttműködnek és egymás érdekeit messzemenően figyelembe veszik. Szerződő Feleket a szerződés teljesítése során kölcsönös értesítési és tájékoztatási kötelezettség terheli. Ezen kötelezettség teljesítésekor lehetőleg az írásos formát részesítik előnyben.

Jelen szerződés megkötésére, értelmezésére és teljesítésére a magyar jog előírásai vonatkoznak. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. CLXXVII. évi IV. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A jelen ÁSZF magyar nyelven érvényes. A felek között létrejött jogi vitákra a magyar jog előírásai az irányadóak.

 

Budapest, 2023. január 17.